Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cheaper

คำแปล

ถูกกว่า

That
skirt
is
cheaper
than
mine
.

กระโปรงตัวนั้นถูกกว่ากระโปรงของฉัน

1 ความคิดเห็น

Water
is
cheaper
than
milk
.

น้ำถูกกว่านม

1 ความคิดเห็น

Which
meal
is
cheaper
?

อาหารมื้อไหนถูกกว่า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน