Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

charge

คำแปล

หน้าที่, ค่าใช้จ่าย, ความรับผิดชอบ

She
is
in
charge
of
the
kitchen
.

เธอคือคนที่รับผิดชอบห้องครัว

Who
is
in
charge
here
?

ใครคือคนรับผิดชอบที่นี่

The
charge

หน้าที่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน