Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

characters

คำแปล

ตัวอักษร

Chinese
characters
are
very
beautiful
.

ตัวอักษรภาษาจีนสวยงามมาก

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน