Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

channel

คำแปล

ช่อง

My
grandmother
likes
this
channel
.

คุณยายของฉันชอบช่องนี้

My
grandmother
likes
this
channel
.

คุณยายของฉันชอบช่องนี้

She
works
for
Channel
Five
.

เธอทำงานให้ช่องห้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน