Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

changed

คำแปล

He
has
changed
his
glasses
since
two
years
ago
.

เขาได้เปลี่ยนแว่นตาของเขาตั้งแต่สองปีที่แล้ว

You
have
changed
.
What
happened
?

คุณได้เปลี่ยนไป เกิดอะไรขึ้น

I
have
not
changed
.

ฉันไม่ได้เปลี่ยนไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ change

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ichangechanged
he/she/itchangeschanged
you/we/theychangechanged

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน