Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

change

คำแปล

เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง

He
does
not
change
.

เขาเค้าไม่เปลี่ยนแปลงไป

3 ความคิดเห็น

I
will
be
happy
if
I
change
my
job
.

ฉันจะยินดีถ้าฉันเปลี่ยนงานของฉัน

They
will
be
happy
if
you
change
your
mind
.

พวกเขาจะยินดีถ้าคุณเปลี่ยนใจ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ change

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ichangechanged
he/she/itchangeschanged
you/we/theychangechanged

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน