Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

chair

คำแปล

เก้าอี้

Where
is
my
chair
?

เก้าอี้ของฉันอยู่ที่ไหน

His
chair
is
blue
.

เก้าอี้ของเขาเป็นสีฟ้า

It
is
her
chair
.

มันคือเก้าอี้ของเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน