Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

century

คำแปล

ศตวรรษ

A
century
is
not
a
year
.

หนึ่งศตวรรษไม่ใช่หนึ่งปี

A
century
is
over
.

ผ่านไปแล้วหนึ่งศตวรรษ

In
a
century

อีกหนึ่งศตวรรษ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน