Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

center

คำแปล

ศูนย์กลาง

We
go
to
the
city
center
.

พวกเราไปที่ศูนย์กลางเมืองนี้

We
go
to
the
city
center
.

พวกเราไปที่ศูนย์กลางเมืองนี้

Where
is
the
city
center
?

ศูนย์กลางเมืองนี้อยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน