Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cellphone

คำแปล

โทรศัพท์มือถือ, มือถือ

You
have
a
cellphone
.

คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

You
have
a
cellphone
.

คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

I
have
his
cellphone
.

ฉันมีโทรศัพท์มือถือของเขา

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน