Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

category

คำแปล

ประเภท, หมวดหมู่

Cheese
and
milk
are
in
the
same
category
.

เนยแข็งและนมอยู่ในประเภทเดียวกัน

Cheese
and
milk
are
in
the
same
category
.

เนยแข็งและนมอยู่ในประเภทเดียวกัน

The
category

ประเภท

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน