Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cars

คำแปล

รถยนต์

Four
yellow
cars

รถสีเหลืองสี่คัน

1 ความคิดเห็น

Three
bicycles
and
two
cars

จักรยานสามคันและรถสองคัน

There
are
three
cars
on
the
street
.

มีรถสามคันอยู่บนถนน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน