Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

career

คำแปล

อาชีพ

My
career
is
not
like
yours
.

อาชีพของฉันไม่เหมือนอาชีพของคุณ

My
career
is
not
like
yours
.

อาชีพของฉันไม่เหมือนอาชีพของคุณ

He
loves
his
career
.

เขารักอาชีพของเขา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน