Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

care

คำแปล

I
am
taking
care
of
my
health
.

นกำลงดแลสขภาพของฉนอยู่

I
am
taking
care
of
my
health
.

นกำลงดแลสขภาพของฉนอยู่

We
are
taking
good
care
of
him
.

พวกเรากำลงดแลเขาอยางด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน