Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cards

คำแปล

ไพ่, บัตร

Two
credit
cards
are
better
than
one
.

บัตรเครดิตสองใบดีกว่าใบเดียว

Do
you
accept
credit
cards
?

คุณรับบัตรเครดิตไหม

Let
us
play
cards
.

เล่นไพ่กันเถอะ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน