Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

card

คำแปล

บัตร

Where
is
my
credit
card
?

บัตรเครดิตของฉันอยู่ที่ไหน

Here
is
my
credit
card
.

นี่คือบัตรเครดิตของฉัน

Here
is
my
business
card
.

นี่คือนามบัตรของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ card

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icardcarded
he/she/itcardscarded
you/we/theycardcarded
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน