Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

card

คำแปล

บัตร

Where
is
my
credit
card
?

บัตรเครดิตของฉันอยู่ที่ไหน

Where
is
my
credit
card
?

บัตรเครดิตของฉันอยู่ที่ไหน

Here
is
my
credit
card
.

นี่คือบัตรเครดิตของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน