Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

captain

คำแปล

กัปตัน

Who
is
the
captain
?

ใครคือกัปตันคนนี้

He
is
the
captain
.

เขาคือกัปตันคนนี้

Who
is
the
captain
?

ใครคือกัปตันคนนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน