Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

capital

คำแปล

ปราสาท

The
castle
is
in
the
capital
of
Spain
.

ปราสาทหลังนี้อยู่ในเมืองหลวงของประเทศสเปน

It
is
the
capital
of
our
country
.

มันคือเมืองหลวงของประเทศของพวกเรา

It
is
the
capital
city
.

มันคือเมืองหลวง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน