Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cannot

คำแปล

ไม่ได้, ไม่สามารถ

การผันคำกริยาของcan+not

I
cannot
buy
your
love
.

ฉันซื้อความรักของคุณไม่ได้

I
still
cannot
use
the
telephone
.

ฉันยังใช้โทรศัพท์นี้ไม่ได้

I
cannot
buy
a
car
.

ฉันซื้อรถยนต์ไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน