Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

candidates

คำแปล

ผู้สมัคร

He
likes
the
other
candidates
more
.

เขาชอบผู้สมัครคนอื่นๆมากกว่า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน