Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

candidate

คำแปล

ผู้สมัคร

That
candidate
gave
a
speech
last
Monday
.

ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว

That
candidate
gave
a
speech
last
Monday
.

ผู้สมัครคนนั้นได้ปราศรัยเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว

I
like
the
other
candidate
more
.

ฉันชอบผู้สมัครอีกคนมากกว่า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน