Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

campaign

คำแปล

การรณรงค์, การโฆษณา, การเผยแพร่

During
the
campaign
he
only
talked
about
the
economy
.

ช่วงหาเสียงนี้เขาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น

During
the
campaign
he
only
talked
about
the
economy
.

ช่วงหาเสียงนี้เขาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่านั้น

What
is
the
strategy
of
his
campaign
?

แผนการการหาเสียงของเขาคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน