Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

camera

คำแปล

กล้องถ่ายรูป

It
is
my
sister
's
camera
.

มันเป็นกล้องถ่ายรูปของพี่สาวของฉัน

I
like
your
camera
.

ฉันชอบกล้องถ่ายรูปของคุณ

My
camera
is
new
.

กล้องถ่ายรูปของฉันใหม่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน