Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

calls

คำแปล

Everyone
calls
me
that
.

ทุกคนเรียกฉันว่าอย่างนั้น

He
calls
his
wife
.

เขาโทรศัพท์หาภรรยาของเขา

She
calls
the
police
.

เธอโทรศัพท์หาตำรวจ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ call

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน