Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cabinet

คำแปล

ตู้

The
cabinet
is
next
to
the
table
.

ตู้อยู่ถัดไปจากโต๊ะ

The
cabinet
is
next
to
the
table
.

ตู้อยู่ถัดไปจากโต๊ะ

The
cabinet
is
pink
.

ตู้เป็นสีชมพู

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน