Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bye

คำแปล

ลาก่อน, สวัสดี

Thank
you
,
bye
!

ขอบคุณ, ลาก่อน

4 ความคิดเห็น

Hello
and
bye
!

สวัสดี และลาก่อน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน