Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

buy

คำแปล

ซื้อ

Today
I
want
to
buy
a
book
.

วันนี้ฉันอยากซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง

What
do
you
want
to
buy
?

คุณอยากซื้ออะไร

I
do
not
buy
it
.

ฉันไม่ซื้อมัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน