Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bus

คำแปล

รถเมล์

I
go
by
bus
.

ฉันนั่งรถเมล์ไป

1 ความคิดเห็น

I
go
by
bus
.

ฉันนั่งรถเมล์ไป

1 ความคิดเห็น

I
go
by
bus
.

ฉันนั่งรถเมล์ไป

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน