Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

build

คำแปล

สร้าง

We
need
to
build
a
house
.

พวกเราจำเป็นต้องสร้างบ้านหลังหนึ่ง

We
do
not
build
anything
.

พวกเราไม่สร้างอะไร

What
do
you
build
?

คุณสร้างอะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน