Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brown

คำแปล

สีน้ำตาล

My
shoes
are
brown
.

รองเท้าของฉันเป็นสีน้ำตาล

2 ความคิดเห็น

The
man
has
brown
shoes
.

ผู้ชายมีรองเท้าสีน้ำตาล

2 ความคิดเห็น

His
shoes
are
brown
.

รองเท้าของเขาสีน้ำตาล

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน