Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brother

คำแปล

น้องชาย (คำนามเอกพจน์), พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)

My
brother
drinks
water
.

พี่ชายของฉันดื่มน้ำ

1 ความคิดเห็น

My
brother
drinks
water
.

พี่ชายของฉันดื่มน้ำ

1 ความคิดเห็น

He
is
my
brother
,
not
my
father
.

เขาคือพี่ชายของฉัน, ไม่ใช่พ่อของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน