Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bridge

คำแปล

สะพาน

There
is
a
dog
on
the
bridge
.

มีหมาตัวหนึ่งอยู่บนสะพาน

There
is
a
dog
on
the
bridge
.

มีหมาตัวหนึ่งอยู่บนสะพาน

Where
is
the
bridge
?

สะพานอยู่ที่ไหน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน