Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

break

คำแปล

ทำลาย, ทำให้แตก, ทุบ

They
are
going
to
break
his
glasses
.

พวกเขาจะทำลายแว่นตาของเขา

She
is
going
to
break
that
plate
.

เธอจะทำลายจานใบนั้น

He
is
going
to
break
this
glass
.

เขาจะทำลายแก้วใบนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน