Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

brain

คำแปล

สมอง

This
is
too
much
for
my
small
brain
.

นี้มันมากเกินไปสำหรับสมองเล็กๆของฉัน

This
is
too
much
for
my
small
brain
.

นี้มันมากเกินไปสำหรับสมองเล็กๆของฉัน

He
has
cancer
in
his
brain
.

เขาเป็นโรคมะเร็งในสมองของเขา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน