Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

boyfriend

คำแปล

แฟน

No
,
he
is
not
my
boyfriend
.

ไม่ เขาไม่ใช่แฟนของฉัน

I
love
my
boyfriend
.

ฉันรักแฟนของฉัน

Do
you
have
a
boyfriend
?

คุณมีแฟนไหม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน