Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

box

คำแปล

กล่อง

What
is
in
the
box
?

อะไรอยู่ในกล่อง?

What
is
in
the
box
?

อะไรอยู่ในกล่อง?

Open
the
box
!

เปิดกล่อง!

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน