Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

box

คำแปล

กล่อง

What
is
in
the
box
?

อะไรอยู่ในกล่อง?

Open
the
box
!

เปิดกล่อง!

The
box

กล่อง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย