Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bowl

คำแปล

ถ้วย

They
have
a
bowl
.

พวกเขามีชามใบหนึ่ง

They
have
a
bowl
.

พวกเขามีชามใบหนึ่ง

The
fruit
is
in
the
bowl
.

ผลไม้อยู่ในชาม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน