Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bowl

คำแปล

ถ้วย

They
have
a
bowl
.

พวกเขามีชามใบหนึ่ง

The
fruit
is
in
the
bowl
.

ผลไม้อยู่ในชาม

The
bowl

ชาม

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย