Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

both

คำแปล

ทั้งสอง, ทั้งคู่

We
are
both
students
.

พวกเราทั้งสองเป็นนักเรียน

Both
of
them
are
doctors
.

พวกเขาทั้งสองเป็นหมอ

Both
brothers
?

พี่ชายทั้งสอง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน