Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

boss

คำแปล

หัวหน้า

They
are
not
my
bosses
.

พวกเขาไม่ใช่หัวหน้าของฉัน

1 ความคิดเห็น

Luis
is
our
boss
.

ลูอิสคือหัวหน้าของพวกเรา

Luis
is
our
boss
.

ลูอิสคือหัวหน้าของพวกเรา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน