Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

born

คำแปล

ได้เกิด

She
was
born
in
winter
.

เธอเกิดในหน้าหนาว

When
was
she
born
?

เธอเกิดเมื่อไหร่

I
was
born
there
.

ฉันเกิดที่นั่น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน