Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

book

คำแปล

หนังสือ

You
read
a
book
and
I
read
the
newspaper
.

คุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งและฉันอ่านหนังสือพิมพ์

1 ความคิดเห็น

She
reads
a
book
and
I
read
the
newspaper
.

เธออ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์

4 ความคิดเห็น

She
reads
a
book
.

เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ book

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ibookbooked
he/she/itbooksbooked
you/we/theybookbooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน