Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

body

คำแปล

ศพ, ร่างกาย

Models
have
beautiful
bodies
.

นางแบบมีร่างกายที่สวยงาม

0 ความคิดเห็น

They
found
his
body
on
the
beach
.

พวกเขาเจอศพของเขาบนชายหาด

The
body

ร่างกาย

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ body

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย