Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

boat

คำแปล

เรือ

My
boat
is
blue
.

เรือของฉันสีฟ้า

My
boat
is
blue
.

เรือของฉันสีฟ้า

The
boat
is
full
.

เรือลำนี้เต็ม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน