Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

blood

คำแปล

เลือด

Blood
is
red
.

เลือดสีแดง

1 ความคิดเห็น

Blood
is
red
.

เลือดสีแดง

1 ความคิดเห็น

We
already
have
more
blood
than
we
need
.

พวกเรามีเลือดเกินความต้องการแล้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน