Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

blame

คำแปล

การตำหนิ, การติเตียน, การกล่าวโทษ

I
do
not
want
to
take
the
blame
for
something
that
I
did
not
do
.

ฉันไม่ต้องการได้รับการกล่าวโทษสำหรับสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ

He
gets
the
blame
.

เขาได้รับการกล่าวโทษ

The
blame

การกล่าวโทษ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน