Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bit

คำแปล

ส่วน, เล็กน้อย

I
need
a
bit
of
sugar
.

ฉันต้องการน้ำตาลนิดเดียว

1 ความคิดเห็น

A
bit

นิดหน่อย

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย