Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bilingual

คำแปล

พูดได้สองภาษา

I
will
be
bilingual
this
year
.

ฉันจะพูดได้สองภาษาปีนี้

My
dad
is
bilingual
.

พ่อของฉันพูดได้สองภาษา

Her
mother
is
bilingual
.

แม่ของเธอพูดได้สองภาษา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน